نه طوطي باش كه گفته ديگران را تكرار كني و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهی
آیا تاکنون به تاسیسات ساختمان به عنوان قلب تپنده آن توجه کرده اید؟

طراحی استخر

ويژگي ها و مشخصات انواع استخر ها :
براي هر يك از فعاليت هاي مربوط به ورزش هاي آبي داخل استخر ، بر اساس ويژگي هاي خاص آن ، بايد مشخصات و ابعاد و اندازه هايي به شرح زير پيش بيني شود:

الف ـ آموزش خردسالان:
استخر آموزش خردسالان داراي عمق حداكثر 90 سانتيمتر ، عرض 7 متر و طول 6/16 يا 20 متر مطابق شكل شماره (1-1) مي باشد. براي ورود به اين استخر پيش بيني پله با عرض حداقل 7 متر براي كودكان مبتدي توصيه مي شود. ايجاد دو خط شنا در طول استخر با علائم راهنما در كف ، كمك موثري در پيشرفت روند آموزشي خواهد داشت . همچنين پيش بيني حاشيه اي به عرض 2 متر با كف سازي مناسب و غير لغزنده دور استخر امكان نرمش و آمادگي جسماني شناگران خردسال و همچنين آموزشهاي تئوريك آنها را فراهم خواهد ساخت.
ضمناً حاشيه استخر امكان كنترل مربيان و نظارت بر شناي خردسالان را در داخل آب تسهيل خواهد كرد.
شكل 1- 1- استخر آموزش خردسالان
ب : شنای تفريحي:
استخرهاي تفريحي تابع ضوابط و معيارهاي خاصي به جز ميزان عمق آب نمي باشد از اين رو استخرهاي تفريحي در شکلهاي مختلف و با تجهيزات وسايل تفريحي گوناگون طراحي و احداث مي شود. در طراحي اين گونه استخرها عمق آب در بخش بزرگي از استخر (تا 80 درصد) كمتر از 7/1 متر در نظر گرفته مي شود[1]. ناحيه عميق در اين نوع استخرها براي نصب تخته هاي شيرجه كوتاه (حداكثر تا يك متر) ، وسايل بازي مانند انواع سرسره ها، و موج افكن هاي مكانيكي و همچنين ورزش غواصي مناسب مي باشد. كف استخرهاي تفريحي بايد داراي شيب ملايم باشد و از 7 درصد تجاوز نكند. پيش بيني سكويي به عرض حداقل 2متر در حاشيه استخرهاي سرپوشيده و 4 متر در حاشيه استخرهاي سرباز براي استراحت شناگران و نظارت ناجيان غريق ضروري مي باشد.

پ ـ شناي حرفه اي و مسابقات:
استخر شناي ويژه مسابقه براي انجام فعاليت هايي نظير شناي آموزشي كودكان ، شناي تفريحي و يا شيرجه مناسب
نمي باشد، زيرا مقررات و ضوابط اين فعاليت نيازمند ويژگي خاصي است كه انجام ساير ورزش هاي آبي را كمتر
امكان پذير مي كند.
فواصل استاندارد و رسمي براي مسابقات شنا 100 متر ، 200 متر، 400 متر، 800 متر و1500 متر مي باشد، از اين رو طول استخر بايد مضربي از 100 باشد ليكن طول 50 متر براي برگزاري مسابقات ترجيح داده شده است.
استخرهايي به طول 33/33 متر، 25 متر ،20 متر و حتي متر براي مقاصد تمريني و يا مسابقات غير رسمي پيش بيني مي شود.
عرض استخرهاي مسابقه با توجه به تعداد خطوط شنا تعيين مي شود. عرض خطوط شنا براي مسابقات داخلي 2 متر و براي مسابقات بين المللي تا 5/2 متر پيش بيني مي شود. خطوط شناي كناري با فاصله نيم متر از لبه استخر در نظر گرفته مي شود به گونه اي كه براي يك استخر 6 خطي 13 متر عرض لازم خواهد شد. استخرهاي كمتر از 6 خط براي مقاصد تمريني به كار مي رود و در اين استخرها فاصله خطوط شناي كناري از لبه استخر به 25 سانتيمتر كاهش مي يابد كه در اين صورت استخر 4 خطي داراي 5/8 متر عرض و استخر 5 خطي داراي 5/10 متر عرض خواهد بود. استخرهاي ويژه مسابقات رسمي و بين‌المللي داراي 50 متر طول با 8 خط شنا هر يك به عرض 5/2 متر مي باشد كه با احتساب دو فاصله نيم متري از لبه كناري استخر ، ابعاد كلي به 21×50 متر خواهد رسيد. شکل شماره(1-2) نسبت طول به عرض استخر را نشان ميدهد .
شکل 1-2- نسبت طول به عرض استخرها
 
عمق استخرهاي مسابقه در کمترين محل3/1 متر و يا حداقل 17/1 متر مي باشد که انتخاب 22/1 براي کارايي بيشتر استخر توصيه ميشود .
با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخرهاي مسابقه اي و تمريني امكان برگزاري ساير ورزش هاي آبي تا حدود زيادي فراهم مي شود، به گونه اي كه رعايت عمق و شيب مجاز در كف استخرها و بهره گيري از تقسيم كننده هاي شناور، قابليت بسيار خوبي براي افزايش كارايي و تبديل به استخرهاي چند منظوره بوجود خواهد آورد.
مقاطع ارائه شده در شكل (1-3) كف استخرهاي چند منظوره و مقدار شيب مجاز آن را كه كمتر از 7 درصد در طول استخر مي باشد نشان مي دهد.
شکل 1-3- كف استخرهاي چند منظوره و مقدار شيب مجاز آن

شكل شماره (1-4) مقطع يك استخر 50 متري مسابقه را نشان مي دهد كه با تنظيم كف و استفاده از تقسيم كننده هاي شناور يك نمونه بسيار موفق از استخرهاي چند منظوره را به وجود آورده است. در اين استخر علاوه بر برگزاري مسابقات رسمي امكان آموزش واترپلو، شيرجه از روي تخته شنا و شناي تفريحي تامين شده است.
شكل1-4- مقطع استخر 50 متري مسابقه اي
 
 
تعیین حداکثر ظرفيت استخرها بر حسب نوع شنا و نوع استخر:
براي تعيين ابعاد و اندازه هاي استخر مهمترين عامل تعداد شناگران مي باشد كه ميانگين تراكم آنها با توجه به سرانه هاي ارائه شده به شرح ذیل قابل محاسبه مي‌باشد.

ناحيه كم عمق آب (كمتر از 7/1 متر عمق) :
شنای تفریحی= عمق آب برای استخرهای سرپوشیده و سرباز 5/1 متر
شنای آموزشی پیشرفته(تمرینات)=عمق آب برای استخرهای سرپوشیده 2 متر- سرباز 5/2 متر
شنای آموزشی ابتدایی=عمق آب برای استخرهای سرپوشیده 4 متر-سرباز 5/4 متر

ناحيه عميق (بيش از 7/1 متر عرض) :
شناي تفريحي پيشرفته=عمق آب برای استخرهای سرپوشیده 2 متر- سرباز 5/2 متر
شيرجه= عمق آب برای استخرهای سرپوشیده 5/17متر- سرباز 20متر

حداقل عرض حاشيه استخر:
برای استخرهای سرپوشیده 2 متر- سرباز 4 متر

حداکثر ظرفيت استخرها بر حسب عمق استخر:
اين ميزان به سادگي توسط مساحت سطح استخر و تعداد استفاده کنندگاني که مي توانند به صورت ايمن از امکانات اين سطح استفاده کنند تعيین مي شود :
سرانه استخر به ازاء عمق استخر:
استفاده کننده به ازاي هر2/2 متر مربع=قسمت کم عمق آب (کمتر از يک متر)
استفاده کننده به ازاي هر72/ متر مربع=آب راکد(  m 1 - 1.5  عمق)
استفاده کننده به ازاي هر 4 متر مربع=آب عميق (بيش از m 1.5 عمق)
استفاده کننده به ازاي هر 4 متر مربع=آب عميق (بيش از m 2 عمق)

اندازه و ساختمان معمول استخر:
اولين گام در طراحي استخر شنا، تعيين مساحت كل آن است كه بر مبناي چگونگي استفاده و تعداد شناگراني كه در يك زمان در داخل استخر خواهند بود، پيش بيني مي شود. بر حسب توصيه كميته استخرهاي شناي آمريكا، مي بايدحداقل طول استخر ft 60 و عرض آن مضربي از 5 ، 6 يا ft 7 باشد.
عرض هر لاين شنا در استخرهاي ورزشي بايد حداقلft 7 منظور گردد. اما در استخرهاي تفريحي، تنها تعداد شناگراني كه در يك زمان داخل استخر خواهند بود،عامل اصلي در تعيين مساحت استخر مي باشد. معلوم شده است كه براي زماني كه حداكثر تعداد شناگران داخل آب باشند، مي بايد به ازاء هر شناگر درون آب 25 فوت مربع سطح در نظر گرفته شود. در اينجا فرض بر اين است كه يك سوم افراد حاضر در استخر درون آب نيستند(منظور شناگراني هستند كه در محيط اطراف استخر بوده و هنوز به داخل آب نپريده اند ويا داخل آب بوده و از آن خارج شده اند، با اين توضيح فرق بين افراد حاضر در استخر و«شناگران درون» آب مشخص مي شود.
عمق استخر بستگي به چگونگي استفاده از آن دارد. عمق آب در قسمت كم عمق انتهايي استخر بايد حداقل 4 تا 5 فوت باشد و كف استخر با شيب ملايمي به تدريج به قسمت عميق منتهي گردد. بهتر است عمق انتهاي عميق استخر جهت مناسب بودن براي شيرجه 9 فوت منظور شود. تا جائيكه پا به كف استخر مي رسد و امكان راه رفتن وجود دارد، نمي بايد عمق استخر به طور ناگهاني تغيير يابد، به طور تقريبي از عمق 4 فوت به 6 فوت. با معين شدن عمق استخر ومساحت سطح استخر، حجم داخل استخر مشخص مي شود. جدول شماره (1-3) ابعاد استخرهاي قانوني را كه توسط كميته استخرهاي آمريكا توصيه شده اند ارائه مي دهد. ظرفيت اين استخرها براساس گردش مداوم و 24 ساعته آب و فرمول هاي زير تعيین شده اند:بار استحمامي استخر= L*W\25  
حجم آب مورد نياز براي هر شناگر بر حسب گالن=T2 25/6Q
ظرفيت استحمامي استخر در روز= C*V\T*Q
طول استخر= L
عرض استخر= W
حجم آب مورد نياز براي هر شناگر= Q
مدت زمان يك گردش كامل آب استخر= T
ساعات گردش آب استخر= C
حجم استخر= V


در قسمت عميق حجم استخر برابر است با :
v = 15 ft * 30 ft * 10 ft = 4500 ft3
بنابراين حجم کل استخر بر حسب گالن برابر خواهد بود با :
V total = (4500 ft3 + 11550 ft3 ) * 7.5 [gal/ft3] = 120375 gal
چنين استخری در صورتيکه سر پوشيده باشد بايد با موزائيک يا کاشی سفيد يا روشن خط کشی شود، و اگر در فضای باز باشد بايد با سيمان سفيد بطور کاملا صاف نازک کاری شود، تمامی گوشه های استخر می بايد گرد باشند و سطح پيرامون استخر بگونه ای کاملا واضح بمنظور نشان دادن عمق آب در نقاط معين علامت گذاری شود، ترجيحا در نقاطی که عمق آب يک فوت افزايش می يابد. علامت گذاری خطوط شنا و غيره را می توان مواد تيره رنگ انجام داد ولی می بايد در بخش اعظم استخر مواد روشن رنگ بکار روند تا هر گونه آلودگی و چربی به راحتی پيدا شود.
بازدید : 17356 16 شهريور 1390 ساعت 12:06 ب.ظ

برگزاری دوره های کاربردی
شبیه سازی نقشه های دو بعدی  
نظرسنجی
شما از چه قشری هستید؟
آمار بازدید
  • کل بازدید : 806653
  • بازدید امروز : 265
  • بازدید دیروز : 230
  • بازدید این ماه : 1922
  • آخرین بازدید : پنجشنبه 20 بهمن 1401 (12:30) ب.ظ
1401 بهمن
پنجشنبه
20