طراحی سیستم فاضلاب

19 مرداد 1390 ساعت 10:27 ق.ظ
خصوصیات اساسی سیستم فاضلاب :
هر ساختمان باید دارای یک سیستم اصولی (فاضلاب) باشد. سیستمی که بتواند به طور کامل و صحیح فاضلاب را از تمام سرویس های بهداشتی و تجهیزات موجود در آن جمع آوری کرده و آن را به شبکه فاضلاب شهری ، شبکه های خصوصی منتهی به شبکه فاضلاب شهری ، مخازن سپتیک و دیگر نقاط تعیین شده منتقل نماید.
به طور کلی یک سیستم فاضلاب ساختمانی هنگامی اصولی و منطبق با ضوابط خواهد بود که علاوه بر انتقال فاضلاب به محل های مورد اشاره ،دارای ویژگی های زیر هم باشد.

-    به حد اقل رسانیدن امکان گرفتگی ،انسداد و نشت
-    ممانعت از ورود گازهای آلوده و بوهای ناخوشایند فاضلاب به درون ساختمان در همه شرایط
-    مجهز بودن به لوله های هواکش و هواکش دفع فاضلاب
-    دارا بودن امکان بازدید ،پاک کردن و زدودن گرفتگی های احتمالی در صورت نیاز(دریچه بازدید)
-    حفظ کارآئی در شرایط نشست ولرزش ساختمان